Polityka prywatności serwisu sellektor.com

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Sellektor Sp. z o.o. ul. Reymonta 5/2, 60-791 Poznań. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; Od dnia 25.05.2018 r. istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: [email protected]
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne;
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług serwisu Sellektor oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Sellektor. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom;
 4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie Sellektor mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o serwisie Sellektor i świadczonych przez niego Usługach oraz udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług serwisu Sellektor w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,
  3. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
 5. Organizator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem Sellektor w celach przechowywania informacji na temat indywidualnych ustawień użytkownika oraz produktów, które go interesują. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz wskazane wyżej przepisy prawa;
 7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów serwisu Sellektor, o których mowa w ust. 3. Dane Użytkownika są udostępniane Administratorowi na etapie kontaktu poprzez podanie adresu e-mail;
 8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu;
 9. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Usług serwisu Sellektor, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. Uprawnienia te Użytkownik realizuje w formie przesłania drogą elektroniczną wiadomości na adres [email protected],
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 10. W przypadku udostępnienia w serwisie Sellektor usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej serwisu Sellektor. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze);
 11. Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach serwisu Sellektor Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:
  1. do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
  2. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług,
  3. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Sellektor;
 12. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w serwisie Sellektor danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://www.sellektor.com lub na adres [email protected] Administrator odpowiada na podany w formularzu adres e-mail w możliwie najszybszym terminie;
 13. Serwis Sellektor informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Sellektor.com używane są przez Sellektor pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sellektor.com. Uzyskane przez Sellektor informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Sellektor informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Sellektor może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
  2. działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
  3. wypłacalność Użytkowników,
  4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Sklepem za pośrednictwem serwisu Sellektor, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
  5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usług serwisu Sellektor,
  6. działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Usług serwisu Sellektor,
  7. wadliwe działanie serwisu Sellektor spowodowane siłą wyższą;
 15. Niezależnie od powyższego Administrator dokłada wszelkich starań o dbałość poziomu merytorycznego serwisu Sellektor, w tym także o umieszczanie w nim treści oraz reklam;
 16. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięcie adresu e-mail nieuczciwego Użytkownika z bazy mailingowej. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza praw innych osób. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.