Regulamin i polityka prywatności serwisu sellektor.com

 1. §1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady działania i zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Sellektor.com.
  2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Sellektor.com w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  3. Poprzez fakt korzystania z serwisu Sellektor, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 2. §2 Definicje

  1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  2. SELLEKTOR: serwis dostępny w domenie internetowej www.sellektor.com, którego operatorem jest Organizator, służący w szczególności prezentacji i wyszukiwaniu Towarów oferowanych przez sklepy internetowe;
  3. ORGANIZATOR: organizator serwisu - Sellektor Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, 60-791 Poznań, ul. Reymonta 5/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000477076, NIP 9721245707, REGON 302534050;
  4. ADMINISTRATOR: Organizator serwisu lub osoba przez niego upoważniona do zarządzania serwisem Sellektor;
  5. UŻYTKOWNIK: Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem jednak uprzedniego uzyskania i dostarczenia Administratorowi zgody przedstawiciela ustawowego wyrażonej w formie pisemnej;
  6. SKLEP: sklep internetowy współpracujący z Sellektor Sp. z o.o. w ramach serwisu Sellektor na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w serwisie Sellektor swoje Towary;
  7. TOWAR: produkt prezentowany w serwisie Sellektor i oferowany przez Sklepy;
  8. UMOWA: umowa o świadczenie Usług w serwisie Sellektor zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług;
  9. USŁUGI: świadczone dla Użytkowników przez Organizatora w ramach serwisu Sellektor;
  10. REGULAMIN: niniejszy dokument określający zasady działania serwisu Sellektor, w tym zasady świadczenia przez serwis Sellektor Usług drogą elektroniczną.
 3. §3 Ogólne warunki korzystania z serwisu Sellektor

  1. Serwis Sellektor nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów;
  2. Serwis Sellektor umożliwia Użytkownikowi:
   1. uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy oraz dzielenie się informacjami o danych Towarach za pomocą funkcjonalności „podziel się”,
   2. uzyskiwanie informacji o akcjach promocyjnych i wyprzedażowych oferowanych przez Sklepy, współpracujące z serwisem Sellektor,
   3. przejście na strony Sklepów, których Towary prezentowane są w serwisie Sellektor,
   4. branie udziału w konkursach organizowanych przez serwis Sellektor,
   5. otrzymywanie newslettera z wiadomościami z serwisu Sellektor,
   6. tworzenie własnych sellekcji z Towarów prezentowanych w serwisie Sellektor,
   7. obserwowanie profili innych Użytkowników oraz sellekcji sklepów współpracujących z serwisem Sellektor;
  3. Serwis Sellektor dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Sellektor były przedstawiane przez Sklepy zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. Dane dotyczące Towarów pochodzą od Sklepów. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Sellektor zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w opisie lub cenie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Sellektor i na stronie internetowej Sklepu;
  4. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru zamieszczonym zarówno przez Organizatora na stronach serwisu Sellektor jak i przez Sklep na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru pochodzący ze Sklepu;
  5. Autorskie prawa majątkowe do elementów serwisu Sellektor, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w serwisie Sellektor oraz do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) a także prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie Sellektor, przysługują Organizatorowi lub podmiotom trzecim;
  6. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Sellektor nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
   1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie przez Użytkownika,
   2. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Sellektor przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży;
   3. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży ani za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
   4. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, reprodukowania, rozpowszechniania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w serwisie Sellektor;
  7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 4. §4 Rejestracja i konto użytkownika

  1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego.
  3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie.
  5. Możliwość korzystania z usług Serwisu może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Użytkownika jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. dowodem osobistym, odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Organizatorów, w tym poprzez zobowiązanie Użytkownika do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
  6. Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
   1. zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji
   2. zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   3. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od
  7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
  8. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
  9. Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu:
   1. na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
   2. bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów usług Serwisu, Administratora;prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.
  10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Użytkownik - wyrejestrowany z Serwisu. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.
 5. §5 Wymagania techniczne

  Korzystanie z serwisu Sellektor za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) jest jedynie możliwe poprzez stosowną przeglądarkę internetową.Serwis Sellektor zastrzega, że w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także Cookies.

 6. §6 Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Sellektor Sp. z o.o. ul. Reymonta 5/2, 60-791 Poznań. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
  2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne;
  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje wyłącznie w celu realizacji Usług serwisu Sellektor oraz w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Sellektor. Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora i nie będą powierzane innym podmiotom;
  4. Dane osobowe zgromadzone w serwisie Sellektor mogą być także wykorzystywane w celu informowania Użytkowników o serwisie Sellektor i świadczonych przez niego Usługach oraz udostępnione:
   1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   2. podmiotom reprezentującym Organizatora w dochodzeniu roszczeń przysługujących mu z tytułu świadczenia usług serwisu Sel-ktor w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe osób fizycznych oraz dane innych podmiotów korzystających z usług Serwisu,
   3. innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa;
  5. Organizator wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z serwisem Sellektor w celach przechowywania informacji na temat indywidualnych ustawień użytkownika oraz produktów, które go interesują. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników oraz wskazane wyżej przepisy prawa;
  7. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny, jednak konieczny do realizacji celów serwisu Sellektor, o których mowa w ust. 3. Dane Użytkownika są udostępniane Administratorowi na etapie kontaktu poprzez podanie adresu e-mail;
  8. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu;
  9. Użytkownikom przysługuje prawo:
   1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z Usług serwisu Sellektor, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. Uprawnienia te Użytkownik realizuje w formie przesłania drogą elektroniczną wiadomości na adres [email protected],
   2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
   3. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  10. W przypadku udostępnienia w serwisie Sellektor usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wpisując swój adres e-mail w okienko subskrypcji newslettera, dostępny na stronie internetowej serwisu Sellektor. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze);
  11. Pomimo zakończenia korzystania z Usługi świadczonej w ramach serwisu Sellektor Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub są niezbędne:
   1. do rozliczenia Usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
   2. do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług,
   3. w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję serwisu Sellektor;
  12. Na pytania Użytkownika dotyczące zasad przetwarzania w serwisie Sellektor danych osobowych, kierowane do serwisu drogą e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie: http://www.sellektor.com Administrator odpowiada na podany w formularzu adres e-mail w możliwie najszybszym terminie;
  13. Serwis Sellektor informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Sellektor.com używane są przez Sellektor pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sellektor.com. Uzyskane przez Sellektor informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Sellektor informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Sellektor może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
 7. §7 Odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
   2. działania lub zaniechania Użytkowników naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
   3. wypłacalność Użytkowników,
   4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami a Sklepem za pośrednictwem serwisu Sellektor, w tym wszelkie skutki prawne z tym związane,
   5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usług serwisu Sellektor,
   6. działania Użytkowników lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Usług serwisu Sellektor,
   7. wadliwe działanie serwisu Sellektor spowodowane siłą wyższą;
  2. Niezależnie od powyższego Administrator dokłada wszelkich starań o dbałość poziomu merytorycznego serwisu Sellektor, w tym także o umieszczanie w nim treści oraz reklam;
  3. W razie stwierdzenia naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Administratorowi przysługuje prawo zastosowania środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięcie adresu e-mail nieuczciwego Użytkownika z bazy mailingowej. Administrator oświadcza jednak, że niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji legalności działania Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza praw innych osób. Za skutki naruszeń odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.
 8. §8 Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu Sellektor

  1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu Sellektor. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Organizator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników;
  2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Organizatora w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników;
  3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności serwisu Sellektor związanych z porównywaniem ofert Sklepów;
  4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem serwisu Sellektor inny niż wskazany w powyższym ust. 3.
 9. §9 Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości Usług świadczonych przez serwis Sellektor;
  2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected];
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
  4. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej w terminie do 14 dni;
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji;
  6. Serwis Sellektor zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Sellektor.
 10. §10 Rozwiązywanie umów o świadczenie Usług serwisu Sellektor

  1. Umowa o świadczenie Usługi serwisu Sellektor zawarta pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Sellektor może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie e-maila z bazy mailingowej);
  2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania Umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres e-mail [email protected];
  3. Organizatorowi serwisu Sellektor przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług serwisu Sellektor w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania tejże Umowy przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej;
  4. Umowa o świadczenie Usług serwisu Sellektor wygasa z chwilą złożenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 3 powyżej;
  5. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a serwisem Sellektor nie ma skutku dla umów zawartych pomiędzy innymi Użytkownikami Serwisu.
 11. §11 Zmiany Regulaminu

  1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Serwisu;
  2. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji nowej wersji Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym zakresie może zostać złożone w formie e-maila przesłanego Administratorowi w ciągu 7 dni od daty zmiany Regulaminu. Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odmowie akceptacji nowej wersji Regulaminu w wymaganym terminie traktuje się jako jego zaakceptowanie;
  3. Odmowa akceptacji nowej wersji Regulaminu skutkuje wygaśnięciem zawartej z Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług elektronicznych i w konsekwencji likwidacją konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowaniem z serwisu Sellektor. Usunięcie z serwisu Sellektor danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem zasad Polityki Prywatności;
  4. Organizatorowi przysługuje uprawnienie do dokonania cesji przysługujących mu na mocy Regulaminu praw i obowiązków na rzecz nabywcy praw do serwisu Sellektor.